YURTDIŞI BORÇLANMASI

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 14/07/2014
Sayı: 70809318.010.06.02/ 588
Konu: 3201 sayılı Kanun uygulamaları

GENELGE
2014/19

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun mülga 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “istek sahipleri, tahakkuk ettirilen döviz borçlarını T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalara satmak, karşılığı Türk Parasının borçlanma işlemini yürüten sosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda bankaya talimat vermek, döviz alım bordrosunun bir nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek suretiyle mükellefiyetlerini yerine getirmiş olurlar.” hükmü yer almakta idi.

08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanunda yer alan döviz ibareleri ile döviz satma ve döviz alım bordrosunun sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz edilmesini öngören Kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamada karışıklığa meydan vermemek için, 08/05/2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanması için müracaat edenlerin tahakkuk ettirilen borçlarına ilişkin dövizi T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalara satmaları ve döviz alım bordrosunu Kuruma ibraz etmeleri zorunluluğu devam ettirilmiştir.

02/05/2014 tarihi itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yurtdışı borçlanması yapanların ödeme işlemlerinde de online tahsilata geçilmesi sebebiyle bankalarla yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi için 08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan, borç tahakkuku yapılmış ancak borcunu henüz ödememiş olanlar ile borç tahakkuku yapılacak olanların döviz bozdurma ve döviz alım bordrosunu ibraz etme zorunluluğunun kaldırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan henüz borç tebligatı gönderilmeyenlere borçları ABD Doları olarak bildirilmeye devam edilecek ancak ABD Doları olarak bildirilen borçlar, döviz bozdurulmadan doğrudan ödeme tarihindeki Merkez Bankası ABD Doları alış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenecektir.

Örnek: 25/06/2006 tarihinde 01/01/1996-31/12/2005 süresi için tahakkuk eden 3600 x 3,5 = 12600 ABD Doları borçlanma tutarını 07/07/2014 tarihinde ödemek isteyen talep sahibi, döviz bozdurmadan borcunu bu tarihteki Merkez Bankası ABD Doları alış kuru olan 2,1316 TL üzerinden 12600 x 2,1316 = 26858,16 TL’yi ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

Bu itibarla 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin “Ortak ve Diğer İşlemler” başlıklı dördüncü bölümünün “5. Kazanılmış haklar” maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebine istinaden ABD Doları olarak bildirilen borcunu döviz satarak karşılığı Türk Lirası Kurum hesaplarına geçenlerin işlemleri yürürlükten kaldırılan bu maddede belirtilen usullere göre sonuçlandırılacaktır.