ÇIRAKLIK VE STAJYERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMASI KOMİSYONDA

Çıraklık ve Stajyerlikte Geçen Sürelerin Sigorta Başlangıcı Sayılması Nihayet TBMM’de Komisyonda

Gerekçe olarak şunlara yer verildi: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar başlıklı maddede; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacağı, bunların 5510 sayılı Kanunun Sigortalı sayılanlardan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar maddesi kapsamında sigortalı sayılacakları ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi maddesinde de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcının; sigortalının mülga 5417, mülga 6900, 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara ve bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve Ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olacağı ifade edilmiştir.